Frågor & svar

Var lämnar man sina elektroniska produkter?

Enligt producentansvaret för el- och elektroniska produkter har konsumenten rätt att lämna en gammal produkt i inbyte vid köp av en ny. Om man vill lämna gamla el-produkter utan att köpa en ny vara skall de lämnas vid kommunens återvinningscentral.

Administrativa frågor

Hur gör jag för att ändra vår fakturaadress?

Ska ske skriftligen till Skrotcentralen i Uppsala, antingen via mail eller fax. Uppgifter som behövs är: företagsnamn, organisationsnummer, kundnummer och från vilken adress det ska ändras till den nya adressen. Det är också viktigt att adressändring görs med god framförhållning, för att kunna garantera att inga fakturor skall komma ut till er med felaktiga adressuppgifter.

Vårt företag byter ägare - hur gör jag för att meddela er på rätt sätt?

Det kan ske skriftligen till Skrotcentralen i Uppsala antingen via mail eller via fax. Uppgifter som behöver anges är: nuvarande adress och organisationsnummer samt nya företagets adress och organisationsnummer. Om företagsnamnet ska ändras är det viktigt att det motsvarar det juridiska namnet som organisationsnumret är registrerat emot.

Jag vill säga upp avtalet. Hur gör jag?

Det kan ske skriftligen till Skrotcentralen i Uppsala antingen via mail eller via fax. Uppgifter som behövs är: namn och telefonnummer till kontaktperson hos er, företagsnamn, organisationsnummer/kundnummer, vad uppsägningen avser samt när uppsägningen ska gälla från.

Om jag har en fråga kring en faktura eller avräkning, var vänder jag mig?

Kontakta Skrotcentralen via telefon, mail eller fax. Du behöver ange fakturanummer, namn och telefonnummer.

Vilka betalningsvillkor har ni?

Vi har 30 dagar.

Ni har inte kommit och hämtat som planerat - vad kan ha hänt?

Du kan kontakta oss antingen via telefon, mail eller fax så undersöker vi vad som har hänt. Ange namn, kundnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer

Järn stål och metaller

Järn är det rena grundämnet, Fe. Järn är mjukt.

Stål är en legering, vars huvudsakliga innehåll är järn men där finns även andra grundämnen iblandade beroende på vad den färdiga produkten ska användas till. Nickel, Ni, krom, Cr, vanadin, V, och kol, C, är vanliga tillsatser i stål. Även kisel, Si, och fosfor, P, brukar ingå, dock mera som en förorening än önskvärd substans. Stål kan vara relativt mjukt sk kolstål men kan även genom tillsatserna och olika härdningstekniker bli nära nog hårt som diamant. (Coromant) En metall är ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper.

Genom att samla in lantbruksskrotet kan järn och metall återvinnas och bli nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från rostiga föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen

Metall kan återvinnas från såväl stort som smått, t ex från kapsyler, flygplan och spill från tillverkningsindustrin.

När det har passerat återvinningsanläggningar smälts det ner och blir till nya produkter som, spisar, järnvägar, broar, byggnader och bilmotorer

Metaller kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att dess egenskaper går förlorade. Genom att få in dem i kretsloppssystemet kan värdefulla naturresurser sparas.
• Hälften av allt järn som smälts i Sverige kommer från återvunnet skrot.
• Genom att använda återvunnet skrot vid produktion av järn krävs bara 50 % av den energi som går år vid malmbaserad produktion.
• Stål är världens mest återvunna material. I Norden kommer hälften av allt stål som produceras från återvunnet skrot.
• Genom att använda återvunnet skrot vid produktion av stål krävs bara 25 % av den energi som går åt vid malmbaserad produktion.

Att producera aluminium från skrotbaserad råvara kräver 20 gånger mindre energi än produktion av aluminium från jungfrulig råvara.

Skrot som används i lantbruk kan utöver metaller innehålla flera miljöskadliga ämnen. Uttjänta traktorer kan till exempel innehålla olja och bromsvätska. I riktigt gammal skrot kan man fortfarande hitta miljögiftet PCB. Pesticider och kvicksilver är andra exempel på ämnen som kan förekomma i lantbruksskrot och som är till stor skada för såväl miljön som för människor och djur.

Genom att anmäla skrot som innehåller dessa ämnen kan en del av dem återvinnas. Andra förstörs på ett säkert sätt eller tas om hand för slutförvaring.

Ordlista

FARLIGT AVFALL är använda varor och material med giftiga eller på annat sätt skadliga komponenter som inte är lämpliga eller tillåtna för återanvändning, återvinning eller vanlig deponering . Farligt avfall är avfall som är giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

KRETSLOPP är en cirkulation av ett ämne/eller resurs som via olika förekomstformer kommer tillbaks till sin ursprungsform (människan bör eftersträva snabba, ekologiskt hållbara kretslopp)

KVICKSILVER en mycket giftig TUNGMETALL (i batterier, lysrör, kontakter, termometrar etc.) som gärna fastnar i marker och bottensediment men också har en för metaller ovanlig tendens att vara flytande i rumstemperatur och kan spridas i förångad form.

ALUMINIUM OCH STÅL finns i stora mängder på vår jord. Varför tillverkar man inte bara nytt material? Hur kan man motivera återvinning?

Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återanvänder gammalt material jämfört med att tillverka nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

skrotbild 1 

FÖRETAG I ALM GRUPPEN
Returpappercentralen logo handel logo handel gavle logo arvidsvenssons logo nordic logo akerblom